AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB DE Ergos UP

L’empresa Ergos Up S.L. amb domicili social a la C/Badajoz, 145 de Barcelona, España y C.I.F. nombre B66701053, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 45386, Foli 28, Full B486102 1a. EMail: info@ergosup.net.
L’empresa Ergos Up S.L. forma part delGrup Ergos, dedicat a l’estudi, anàlisi, investigació, assessorament, ensenyament, comercialització, divulgació, formació de caràcter empresarial, prestació de serveis en tot el que tingui relació amb la salut, especialment en l’àmbit laboral, amb la finalitat de promocionar i millorar la salut, efectuant les activitats relacionades en els àmbits de la medicina, farmàcia, química, física, biologia; psicologia, veterinària, enginyeria, arquitectura, i dret, així corn en els aspectes laborals que puguin repercutir en la salut pública de la comunitat.

  1. General

1.1 Ergos Up S.L. és el titular del Web www.ergosup.net, informa que l’ús d’aquesta web, així com el de tots els Continguts en ell oferts està subjecte a les presents Condicions generals d’ús.

1.2 La utilització de la Web és gratuïta i atribueix automàticament la condició d’Usuari, implicant la plena acceptació d’aquestes condicions generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o altres avisos legals estaran disponibles a la Web i s’entendran vigents des de la seva publicació en la mateixa.

1.3 Determinats Serveis o Continguts oferts a la web poden estar subjectes a “Condicions Particulars”, també posades a disposició de l’Usuari, les quals podran complementar o substituir aquestes Condicions Generals pel que fa a l’ús del servei concret a què es refereixin.

II. Ccntingut

Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

2.1 Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Ergos Up S.L. o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.

2.2 Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

2.3 Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web així com de les bases de dades que Ergos Up posi a disposició dels Usuaris.


III. Limitació de responsabilitat

3.1 Qui utilitza aquesta web, ho fa pel seu propi compte i risc. El titular de la pàgina no garanteix que la web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, la web i els seus continguts són proveïts “tal com estan” sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, quedant clar que, ni el titular de la pàgina, ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa es facilita.

IV. Propietat industrial i intel·lectual

4.1 La totalitat dels Continguts d’aquesta web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts inclosos en el mateix , i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Ergos Up o, si s’escau, dels seus llicenciats, que l’Usuari ha de respectar.

4.2 S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts de la web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit de Ergos Up.

V. Política de protecció de dades de caràcter personal

5.1 En compliment al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que mitjançant el compliment de formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de comercial, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis així com per informar de les millores del nostre web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en info@ergosup.net.

VI. Modificacions

Ergos Up es reserva el dret de modificar qualsevol dels termes i condicions de les presents Normes d’ús, en els termes i condicions que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de la mateixa pàgina web.

VII. Legislació aplicable

7.1 Les presents Condicions Generals d’utilització del Web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i Ergos Up, es regiran per la legislació espanyola.